REGULAMIN STRONY

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin") określa zasady korzystania przez Użytkowników (dalej jako „Użytkownicy") z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.nick.com.pl  (dalej jako „Serwis") oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

1.2. Właścicielem Serwisu oraz usługodawcą jest VIMN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-560), ul. Mokotowska 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000130592, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 951-19-90-06, o kapitale zakładowym 5.887.000 zł (dalej jako „VIMN").

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Za pośrednictwem Serwisu, VIMN świadczy usługi polegające na dostępie do:

 1. aramówki tj. informacji i opisów programów;
 2. informacji o Nickelodeon;
 3. sekcji Serwisu „gadżety" – tj. możliwości ściągnięcia tapet, wygaszaczy ekranu i planów lekcji;
 4. sekcji Serwisu „gry";
 5. sekcji Serwisu „Nick Video" – możliwości oglądania poszczególnych odcinków programów;
 6. sekcji Serwisu „Konkursy";
 7. informacji dystrybucyjnych, mapy Serwisu, linku do strony korporacyjnej;

zwane dalej łącznie „Usługami".

1.5. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oferowanych za jego pośrednictwem w przypadku Użytkowników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osób, które nie ukończyły 18 lat (dalej jako „Użytkownicy niepełnoletni") wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

1.6. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz przystąpienie Użytkownika do umowy dotyczącej świadczenia Usług na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

2.1. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

2.2. Strona internetowa Serwisu jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien:

 1. używać aktualnych wersji popularnych przeglądarek dostępnych w danym momencie na rynku;
 2. od czasu do czasu zaakceptować oprogramowanie Flash Player.

2.3. VIMN nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów VIMN.

3.2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1.  korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 2.  korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników lub dla VIMN, z poszanowaniem przysługujących im praw.

Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści niedozwolonych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu przechowywania przez nas danych, przejdź do punktu „Jak przechowujemy dane, które zbieramy" poniżej.

4. Odpowiedzialność VIMN

4.1. VIMN prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże VIMN nie gwarantuje stałej dostępności do Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania w szczególności ze względu na okoliczności wymienione w pkt 4.2. poniżej oraz przerw w funkcjonowaniu wywołanych siłą wyższą.

4.2. VIMN zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych opcji oraz Usług Serwisu oraz prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu z ważnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych względów uzasadnionych przepisami prawa, czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu).

4.3. VIMN nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

 1. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od VIMN lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym VIMN nie było w stanie zapobiec;
 2. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.4. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że VIMN ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

5. Polityka prywatności w Serwisie

5.1. VIMN szanuje prawo Użytkowników do ich prywatności.

5.2. Więcej informacji na temat zasad poszanowania Twojej prywatności znajdziesz w naszej Polityce Ochrony Prywatności.

6. Reklamacje oraz kontakt z VIMN

6.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: nick@nick.com.pl lub na adres korespondencyjny (w języku polskim):

VIMN Poland sp. z o.o.

Mokotowska 19

00-560 Warszawa

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, jego dokładny adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. VIMN rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub pod adres korespondencyjny podany w reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia VIMN zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

6.4. Rozpatrzenie reklamacji przez VIMN jest ostateczne, przez co należy rozumieć, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji VIMN do VIMN.

6.5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez VIMN rozpatrywane.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

7.2. VIMN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn dotyczących VIMN, Serwisu lub dostępnych za jej pomocą Usług, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Użytkownika.

7.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

7.4. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronach internetowych.

7.5. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2020 r.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, kim jesteśmy, kliknij ten link